UAB „Jungtis“ asmens duomenų tvarkymo Politika

Ši UAB „Jungtis“ asmens duomenų tvarkymo politika nustato ir skirta informuoti Jus (duomenų subjektus) kaip  mes tvarkome, renkame ir naudojame Jūsų pateiktus ar kitaip surinktus  Jūsų  asmens duomenis. Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, iš kur gauname, kam juos naudojame, kiek laiko saugome, kokias teises Jūs turite ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių  siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų asmens duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikos reikalavimus.

Ši politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir mūsų veiklos pokyčius, todėl rekomenduojame ateityje ją peržiūrėti periodiškai. Apie pakeitimus pranešime  patalpindami atnaujintą politikos versija bendrovės internetinėje svetainėje www.jungtis.lt ir/arba  kitais įprastais komunikacijos būdais.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau- BDAR), Lietuvos respublikos teisės aktais, bei kontroliuojančių institucijų nurodymais.

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kurią pateikiate Jūs pats /pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių ir kuri leidžia mums Jus identifikuoti. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie saugomus objektus, informacija apie Jūsų prieigą prie mūsų interneto svetainės, pokalbių įrašai kai bendraujate telefonu su mūsų bendrovės darbuotojais, vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys ir kt.

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo (sutartį dėl paslaugų teikimo sudaręs asmuo (toliau vadinamas Klientas), Kliento nurodytas kontaktinis (atsakingas) asmuo, atstovas ir/ar šeimos narys ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi mūsų interneto svetaine, lankosi mūsų socialinių tinklų paskyrose, kreipiasi į mus dėl paslaugų teikimo, užpildo kandidato anketą dėl laisvų darbo vietų pas mus ar kreipiasi į mus kitais klausimais ir pan. ) , kurio asmens duomenis mes gauname ir naudojame.

Kitos politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BADR ir kituose teisės aktuose.

1. Informacija apie duomenų valdytoją

Uždaroji akcinė bendrovė  “Jungtis”
Juridinio asmens kodas 132641321
Buveinės adresas Panerių g. 121c, Kaunas 48600
Tel.:+370 37 361354
El. Paštas: [email protected]

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
Su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais prašome kreiptis:
El paštu: [email protected]
Paštu: adresu Panerių g. 121c, Kaunas LT 48600, laišką  adresuodami UAB ”Jungtis” , Duomenų apsaugos pareigūnui.

2. Kokius Jūsų  asmens duomenis mes renkame apie Jus

Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

Pagrindinius asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos  adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, kontaktinių asmenų (atstovų) vardas, pavardė, telefonų numeriai, darbovietės informacija, pareigos, ryšys su atstovaujamu asmeniu;

Identifikavimo duomenis: paso ar kito pripažinto asmens tapatybės dokumento duomenys,  slaptažodžiai, IP adresas ar kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie mūsų interneto svetaines ar kitų elektroninių platformų;

Tinkamo  ir kokybiško  paslaugų teikimo užtikrinimo ir komunikacijos  duomenis: apie saugomą objektą: adresas, GPS koordinatės, privažiavimo prie objektų schemos, objekto planai/brėžiniai, fotografijos ir/arba objekto  vaizdo įrašai, laiptinių/durų/vartų atidarymo kodai/raktai, objekto atidarymo/uždarymo datos, laikai, objektų signalizacijos suveikimų datos, laikai, informacija apie elektros įtampos dingimą/atsistatymą ir kt., pokalbio telefonu įrašai, paslaugų  naudojimo istorija, informacija apie užsakytas ir naudojamas paslaugas bei jų pokyčius, informacija, reikalinga paslaugų kokybės klausimų sprendimui, užklausos ir atsakymo į užklausą, susirašinėjimo  turinys;

Mokėjimo duomenys: mokėtojo kodas,  sąskaitų numeriai, kredito įstaiga, mokėjimų informacija, skolų informacija, įmokų surinkimą administruojančios bendrovės perduoti duomenys ir patvirtinimai apie mokėjimus.;

Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine ir/arba programėle;

Audio–vizualiniai duomenys: vaizdo stebėjimas, vaizdo, garso įrašai, kai bendraujate su mūsų darbuotojais telefonu arba mūsų reagavimo ekipažo darbuotojai atvyksta prie  saugomų objektų ir  kai Jūs lankotės  mūsų biuruose;

Duomenis kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimui ir atrankai: išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, susirašinėjimas su kandidatu turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija.

3. Iš kur  gauname Jūsų asmens duomenis

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate dėl mūsų paslaugų, kai Jūs kreipiatės į mus ir/arba užsakote mūsų teikimas paslaugas, naudojatės mūsų bendrovės  teikiamomis paslaugomis, kandidatuojate į  laisvas darbo vietas mūsų bendrovėje,  naudojatės mūsų interneto svetaine ir/arba programėle bei kitomis interneto svetainėmis, kurias galima pasiekti per mūsų interneto svetainę ir/arba programėlę, lankote mūsų socialinių tinklų paskyras (Facebook,  Instagram ir kt.), dalyvaujate apklausoje ar konkurse arba kai susisiekiate su mumis.

Mes taip pat galime gauti  Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate susijęs su mūsų Klientais – tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis, jei Jūs  esate įmonės darbuotojas, dalyvis, savininkas, įgaliotas atstovas ir/arba jeigu Mūsų Klientas - juridinis arba fizinis asmuo   nurodo Jus kaip kontaktinį (atsakingą) asmenį.

Iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia teikdami Jums paslaugas arba kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų ir partnerių apie atliktus mokėjimus ir pan.

Svarbu. Pateikdami mums kitų su Jumis susijusių asmenų ir/arba kontaktinių asmenų (atstovų/patikėtinių) duomenis, Jūs patvirtinate, kad apie tai informavote šiuos asmenis ir gavote jų sutikimus bei supažindinote Juos su šia politika.

4. Kokiais tikslais ir pagrindu mes tvarkome  Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais pagrindiniais tikslais:

Kad galėtume tinkamai ir kokybiškai vykdyti  sudarytas sutartis, teikti kokybiškas ir Klientų  poreikius atitinkančias paslaugas ir produktus;

Kad galėtume imtis veiksmų, Jūsų prašymu siekiant sutarties  dėl paslaugų teikimo sudarymo, prieš sudarant sutartį.
Klientų aptarnavimo paslaugų ryšiams: kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę, su Jumis susisiekti ir su Jumis bendrauti, siųsti pranešimus, atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus, gauti atsiliepimus;

Jūsų duomenis naudojame santykiams su Jumis kaip su mūsų Klientu valdyti ir mūsų paslaugoms bei mūsų Klientų patirčiai gerinti;

Jūsų mokėjimo informaciją naudojame buhalterinės apskaitos, atsiskaitymų valdymo ir audito tikslais;

Jūsų duomenis naudojame statistinei analizei, procesų optimizavimui,  sistemų testavimui, klientų apklausoms, aptarnavimo gerinimui  ir plėtrai,  siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus;

Jūsų sutikimu, kad galėtume siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, pateikdami informaciją apie naujas  bendrovės teikiamas paslaugas,  papildomus produktus, lojalumo  programas,  naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Kiekvieną kartą, gavę  mūsų elektroninį pranešimą, turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų;

Siekdami teisėtų interesų, tokių kaip siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolių ir juos sumažinti;

Jūsų sutikimu kandidatų į mūsų bendrovės  siūlomas darbo vietas įvertinimui ir atrankai;

Siekdami, kad būtų įvykdyta Bendrovei kylanti ir taikoma  teisinė  prievolė;

Svarbu. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

5. Kiek laiko saugome Jūsų duomenis

Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie tvarkomi, pasiekti. Norėdami apibrėžti tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis.

Duomenis, surinktus teikiant paslaugas pagal sudarytas sutartis, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po sutarties pasibaigimo.

Vaizdo ir garso įrašų duomenis saugome iki 90 dienų.

Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis panaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – nuasmeniname kuo greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Ilgesnis negu specialiai nurodyta šioje Politikoje Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:

    - būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
    - esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
    - Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
    - rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
    - esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

6. Kam mes perduodame Jūsų asmens duomenis

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums užtikrinti sutarčių administravimą ir vykdymą. Tokiais asmenimis gali būti mūsų pasirinkti partneriai: apsaugos paslaugas, sistemų projektavimo, diegimo  bei techninio aptarnavimo  paslaugas teikiančios įmonės,  duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai,  tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, pašto ir kurjerių paslaugas teikiančios bendrovės, atsiskaitymo paslaugas, priežiūrą ir skolų administravimą atliekančios bendrovės ir pan., draudimo kompanijos draudiminių įvykių bei žalų administravimo atvejais, taip pat teisėsaugos ir kitos valstybinės institucijos, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus, teismai  ar skolų išieškojimo vykdytojais. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiems asmenims, jei vykdomas bendrovės pertvarkymas,  reorganizavimas, restruktūrizavimas, dalies bendrovės funkcijų perdavimas, verslo ar  verslo dalies  pardavimas.

Tretieji asmenys visais atvejais privalo užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir  informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų partneriai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą.

Vertinant, kad  informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu arba mobiliuoju ryšiu saugumas ne visada gali  būti užtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų bendrovės, bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra atliekamas Jums patiems prisiimant riziką.

7. Kokios yra Jūsų tesės

Prašyti informacijos  ir gauti patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome  Jūsų asmens duomenis ir, jei tvarkome, kokius duomenis, kokiu tikslu ir  kodėl juos tvarkome/ juos naudojame.

Paprašyti ištaisyti  mūsų apie Jus turimus asmens duomenis, jei manote, kad mūsų turimi duomenys yra neteisingi ar nepilni. Tokiu būdu galite paprašyti pataisyti bet kokią nepilną ar netikslią informaciją apie Jus.

Paprašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Tokiu būdu galite mūsų paprašyti ištrinti arba pašalinti tokius asmens duomenis, kurie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi. Taip pat turite teisę mūsų paprašyti ištrinti arba pašalinti Jūsų asmens duomenis, kuriuose pareiškėte teisę paprieštarauti tokius duomenis tvarkyti. Paprieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai remiamės teisėtu (ar trečiosios šalies) interesu ir kai yra tam tikras Jūsų konkrečios situacijos aspektas, dėl kurio norite prieštarauti duomenų apdorojimui šiuo pagrindu. Taip pat turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu   tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą.

Prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas.

Paprašyti perduoti Jūsų asmens duomenis Jums ar kitai šaliai (teisė į „duomenų perkeliamumą“). Tokiu būdu galite iš mūsų pasiimti savo duomenis elektroniniu būdu naudojamu formatu ir turėti galimybę duoti savo duomenis kitai šaliai elektroniniu būdu naudojamu formatu.

Atšaukti sutikimą. Bet kuriuo metu turi teisę atšaukti duotą  sutikimą Jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Svarbu. Mums gali prireikti paprašyti tam tikros informacijos iš Jūsų, kad padėtumėte mums patvirtinti Jūsų tapatybę ir užtikrinti Jūsų teisę prieigai prie tokios informacijos (arba pasinaudoti bet kuriomis kitomis Jūsų teisėmis). Tai dar viena tinkama saugos priemonė, užtikrinanti, kad asmens duomenys nebus atskleisti jokiam asmeniui, neturinčiam teisės  juos gauti.

Pateikti skundą. Jei  kilusių klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo nepavyksta išspręsti  tiesiogiai su mumis  arba manote, kad su Jumis susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus,  Jūs turite teisę pateikti skundą  Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Įgyvendindami Jums suteiktas teises, pateikti savo prašymus  mūsų bendrovei  galite šioje politikoje nurodytais kontaktais el. paštu [email protected] arba paštu arba atvykę į mūsų bendrovės  biurą Kaune arba Klaipėdoje.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  nuo prašymo gavimo dienos. Išimtinais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, atsakymo pateikimo terminą pasiliekame teisę pratęsti iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių  dienų, apie tai Jus informuodami raštu.

8. Slapukai

Slapukas yra nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė Jums joje apsilankius išsaugo Jūsų   įrenginyje  kompiuteryje arba mobiliojo  ryšio telefone. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ Jūsų veiksmus arba parinktis ir dėl to Jums nereikia jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant jos puslapiuose. Slapukai yra naudojami UAB „Jungtis“ internetiniame puslapyje www.jungtis.lt

Slapukus mes naudojame siekdami užtikrinti interneto svetainės tinkamą veikimą.

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama Jūsų tapatybei nustatyti. Slapukai nenaudojami jokiais kitais nei  aukščiau nurodytais tikslais.

Jūs galite pasirinkti ar norite priimti slapukus.  Kad interneto svetainė galėtų veikti, nebūtina naudoti šiuos slapukus, bet tai padarius naršyti Jums bus paprasčiau. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta.

Išsamesnė informacija apie slapukų atsisakymą pateikiama  adresu http://www.aboutcookies.org.

Ši Politika yra skelbiama bendrovės internetinėje svetainėje www.jungtis.lt