UAB „Jungtis“ asmens duomenų tvarkymo Politika


Siekdami įvykdyti su Jumis sudarytas paslaugų teikimo sutartis arba imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sutarties sudarymą ir vadovaudamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 (toliau Reglamentas arda BDAR) nuostatomis, siekiame išsamiai informuoti Jus apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje Politikoje Jūs rasite visą informaciją, kokius Jūsų duomenis mes renkame ir tvarkome, kam juos naudojame, kiek laiko saugome ir kt. Ši informacija svarbi, todėl tikimės, kad atidžiai ją perskaitysite.

Mes gerbiame Jūsų privatumą, o Jūsų asmens duomenų saugumas yra mūsų prioritetas. Mes imamės atitinkamų organizacinių ir techninių priemonių siekdami užtikrinti, kad Jūsų asmens duomenys visada būtų saugūs, o duomenų tvarkymo veiksmai atitiktų duomenų apsaugos teisės aktų ir mūsų vidaus politikos reikalavimus.

Ši asmens duomenų tvarkymo politika skirta informuoti Jus, kaip mes tvarkome, renkame ir naudojame Jūsų pateiktus ar kitaip surinktus Jūsų asmens duomenis. Taip siekiame užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informacijos apie Jus rinkimą ir naudojimą. Ši politika gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus ir mūsų veiklos pokyčius, todėl rekomenduojame ateityje ją peržiūrėti periodiškai. Naujausia Politikos versija skelbiama bendrovės internetinėje svetainėje www.jungtis.lt

Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 , asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais.

Asmens duomenys – tai bet kokia su Jumis susijusi informacija, kurią pateikiate Jūs pats /pati, arba kurią gauname iš kitų šaltinių ir kuri leidžia mums Jus identifikuoti. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija, informacija apie saugomus objektus, informacija apie Jūsų prieigą prie mūsų interneto svetainės, pokalbių įrašai kai bendraujate telefonu su mūsų bendrovės darbuotojais, vaizdo stebėjimo įranga užfiksuoti vaizdo duomenys ir kt.

Duomenų subjektas – tai fizinis asmuo (Klientas, kliento nurodytas kontaktinis (atsakingas) asmuo, atstovas ir/ar šeimos narys ir kt.), kurio asmens duomenis mes gauname ir naudojame.

Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos BADR ir kituose teisės aktuose.

1. Informacija apie duomenų valdytoją:
Uždaroji akcinė bendrovė “Jungtis”
Juridinio asmens kodas 132641321
Buveinės adresas Panerių g. 121c, Kaunas 48600
Tel.:+370 37 361354
El. Paštas: [email protected]

2. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
Su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais prašome kreiptis:
El paštu: [email protected]

Arba paštu: adresu Panerių g. 121c, Kaunas LT 48600, laišką adresuodami UAB ”Jungtis”, Duomenų apsaugos pareigūnui.

2. Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame apie Jus
Mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

Pagrindinius asmens duomenis: vardas ir pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, kontaktinių asmenų (atstovų) vardas, pavardė, telefonų numeriai , el. pašto adresai;

Identifikavimo duomenis: paso ar kito pripažinto asmens tapatybės dokumento duomenys, slaptažodžiai, IP adresas ar kita naršymo informacija, įskaitant duomenis apie tai, kada ir iš kur buvo prisijungta prie mūsų interneto svetaines ar kitų elektroninių platformų;

Duomenis apie saugomą objektą: adresas, GPS koordinatės, privažiavimo prie objektų schemos, objekto planai/brėžiniai, fotografijos ir/arba objekto vaizdo įrašai, laiptinių/durų/vartų atidarymo kodai/raktai, objekto atidarymo/uždarymo datos,laikai, objektų signalizacijos suveikimų datos,laikai, informacija apie elektros įtampos dingimą/atsistatymą ir kt.

Mokėjimo duomenys: mokėjimo už paslaugas ir įsiskolinimo duomenys, banko sąskaitų numeriai;

Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine ir / arba programėle;

Audio–vizualiniai duomenys: vaizdo stebėjimas, vaizdo, garso įrašai, kai bendraujate su mūsų darbuotojais telefonu arba mūsų reagavimo ekipažo darbuotojai atvyksta prie saugomų objektų ir kai Jūs lankotės mūsų biuruose.

3. Iš kur mes gauname Jūsų asmens duomenis

Mes naudojame asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikiate dėl mūsų paslaugų, kai Jūs kreipiatės į mus ir užsakote mūsų teikimas paslaugas, naudojatės mūsų bendrovės teikiamomis paslaugomis, naudojatės mūsų interneto svetaine ir/arba programėle bei kitomis interneto svetainėmis, kurias galima pasiekti per mūsų interneto svetainę ir/arba programėlę, dalyvaujate apklausoje ar konkurse arba kai susisiekiate su mumis.

Mes taip pat galime gauti Jūsų asmens duomenis, jei Jūs esate susijęs su mūsų Klientais – tiek fiziniais, tiek juridiniais asmenimis, jei Jūs esate įmonės darbuotojas, dalyvis, savininkas, įgaliotas atstovas ir/arba jeigu Mūsų Klientas - juridinis arba fizinis asmuo nurodo Jus kaip kontaktinį (atsakingą) asmenį.

Iš partnerių ar kitų juridinių asmenų, kurie mus pasitelkia Jums teikdami paslaugas.

Svarbu. Jeigu Jūs pateikiate mums kitų su Jumis susijusių asmenų ir/arba kontaktinių asmenų (atstovų/patikėtinių) duomenis, turite šiuos asmenis apie tai informuoti ir gauti šių asmenų sutikimą bei supažindinti Juos su šia politika.

4. Kokiais tikslais ir pagrindu mes renkame Jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

Kad galėtume tinkamai ir kokybiškai vykdyti su Jumis sudarytas sutartis, teikti kokybiškas ir Jūsų poreikius atitinkančias paslaugas ir produktus.
Kad galėtume imtis veiksmų, Jūsų prašymu siekiant sutarties dėl paslaugų teikimo sudarymo, prieš sudarant sutartį.
Klientų aptarnavimo paslaugų ryšiams: kad galėtume nustatyti Jūsų tapatybę, su Jumis susisiekti ir su Jumis bendrauti, siųsti pranešimus, atsakyti į Jūsų klausimus, prašymus, gauti atsiliepimus;
Jūsų duomenis naudojame santykiams su Jumis kaip su mūsų Klientu valdyti ir mūsų paslaugoms bei mūsų Klientų patirčiai gerinti;
Jūsų mokėjimo informaciją naudojame apskaitos, atsiskaitymų valdymo ir audito tikslais;
Jūsų duomenis naudojame statistinei ir rinkos analizei, procesų optimizavimui, sistemų testavimui, klientų apklausoms, aptarnavimo gerinimui ir plėtrai, siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus.
Kad galėtume siųsti bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, pateikdami informaciją apie naujas bendrovės teikiamas paslaugas, papildomus produktus, lojalumo programas, naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Kiekvieną kartą,gavę mūsų elektroninį pranešimą, turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.
Siekdami teisėtų interesų, tokių kaip siekiant pareikšti ir apginti teisinius ieškinius, bei atlikti kitus teisėtus veiksmus siekiant išvengti nuostolius ar juos sumažinti.
Siekdami, kad būtų įvykdyta Bendrovei kylanti ir taikoma teisinė prievolė.

Svarbu. Taikomų teisės aktų numatyta apimtimi ir sąlygomis tų pačių Jūsų asmens duomenų tvarkymui gali būti taikomas vienas ar keli aukščiau nurodyti teisiniai pagrindai.

5. Kiek laiko saugome Jūsų duomenis

Jūsų duomenų nelaikysime ilgiau, nei tai būtina tikslui, dėl kurio jie tvarkomi, pasiekti. Norėdami apibrėžti tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais tvarkome Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis.

Duomenis, surinktus teikiant paslaugas pagal sudarytas sutartis, tvarkome tol, kol naudojatės mūsų paslaugomis, ir saugome dar 10 metų po sutarties pasibaigimo.

Vaizdo duomenis saugome iki 90 dienų;

Tiek, kiek būtina dokumentų archyvavimo tikslais laikantis teisės aktų nustatytų terminų.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Jūsų duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, mes Jūsų duomenis panaikiname, o Politikoje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname kuo greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį. Ilgesnis negu specialiai nurodyta šioje Politikoje Jūsų asmens duomenų saugojimas gali būti vykdomas tik tuomet, kai:

• būtina, kad mes galėtume apsiginti nuo reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių ir įgyvendinti savo teises;
• esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
• Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
• rezervinių kopijų ir kitais panašiais tikslais;
• esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

Kam mes perduodame Jūsų asmens duomenis

Mes teikiame Jūsų asmens duomenis laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Jūsų duomenis mes galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums užtikrinti sutarčių administravimą ir vykdymą. Tokiais asmenimis gali būti mūsų pasirinkti partneriai: apsaugos paslaugas, sistemų projektavimo, diegimo bei techninio aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės, duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, pašto ir kurjerių paslaugas teikiančios bendrovės, atsiskaitymo paslaugas, priežiūrą ir skolų administravimą atliekančios bendrovės ir pan., draudimo kompanijos draudiminių įvykių bei žalų administravimo atvejais, taip pat teisėsaugos ir kitos valstybinės institucijos, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus, teismai ar skolų išieškojimo vykdytojais. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmens duomenis ir informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų partneriai yra kruopščiai atrenkami, mes iš jų reikalaujame naudoti tinkamas priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą.

Vertinant, kad informacijos perdavimo internetu, elektroniniu paštu arba mobiliuoju ryšiu saugumas ne visada gali būti užtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo mūsų bendrovės, bet koks informacijos mums perdavimas nurodytais būdais yra atliekamas Jums patiems prisiimant riziką.

Kokios yra Jūsų tesės

Jūs turite šias teises:

Prašyti informacijos ir gauti patvirtinimą apie tai, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir, jei tvarkome , kokius duomenis , kokiu tikslu ir kodėl juos tvarkome/ juos naudojame.

Paprašyti ištaisyti mūsų apie Jus turimus asmens duomenis, jei manote, kad mūsų turimi duomenys yra neteisingi ar nepilni. Tokiu būdu galite paprašyti pataisyti bet kokią nepilną ar netikslią informaciją apie Jus.

Paprašyti ištrinti Jūsų asmens duomenis. Tokiu būdu galite mūsų paprašyti ištrinti arba pašalinti tokius asmens duomenis, kurie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi. Taip pat turite teisę mūsų paprašyti ištrinti arba pašalinti Jūsų asmens duomenis, kuriuose pareiškėte teisę paprieštarauti tokius duomenis tvarkyti. Paprieštarauti Jūsų asmens duomenų tvarkymui, kai remiamės teisėtu (ar trečiosios šalies) interesu ir kai yra tam tikras Jūsų konkrečios situacijos aspektas, dėl kurio norite prieštarauti duomenų apdorojimui šiuo pagrindu. Taip pat turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą.

Prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas.

Paprašyti perduoti Jūsų asmens duomenis Jums ar kitai šaliai (teisė į „duomenų perkeliamumą“). Tokiu būdu galite iš mūsų pasiimti savo duomenis elektroniniu būdu naudojamu formatu ir turėti galimybę duoti savo duomenis kitai šaliai elektroniniu būdu naudojamu formatu.

Atšaukti sutikimą. Bet kuriuo metu turi teisę atšaukti duotą sutikimą Jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Svarbu. Mums gali prireikti paprašyti tam tikros informacijos iš Jūsų, kad padėtumėte mums patvirtinti Jūsų tapatybę ir užtikrinti Jūsų teisę prieigai prie tokios informacijos (arba pasinaudoti bet kuriomis kitomis Jūsų teisėmis). Tai dar viena tinkama saugos priemonė, užtikrinanti, kad asmens duomenys nebus atskleisti jokiam asmeniui, turinčiam teisę juos gauti.

Pateikti skundą. Jei kilusių klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo nepavyksta išspręsti tiesiogiai su mumis arba manote, kad su Jumis susiję asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant įstatymus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Įgyvendindami Jums suteiktas teises, pateikti savo prašymus mūsų bendrovei galite šioje politikoje nurodytais kontaktais el. paštu [email protected] arba paštu arba atvykę į mūsų bendrovės biurą Kaune arba Klaipėdoje.

Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtinais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, atsakymo pateikimo terminą pasiliekame teisę pratęsti iki 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų, apie tai Jus informuodami raštu.

Ši Politika įsigalioja 2018-05-25 ir yra skelbiama bendrovės internetinėje svetainėje www.jungtis.lt