Siūlome darbą greitojo reagavimo ekipažų apsaugos darbuotojams Kaune. Užpildykite žemiau esančią anketą.¹ Apribojimai, numatyti LR asmens ir turto apsaugos įstatyme ( 2017 m. birželio 29 d. Nr. XIII-537),  dėl kurių asmuo negali būti apsaugos darbuotoju

Apsaugos darbuotoju negali būti asmuo:
1) įrašytas į sveikatos priežiūros įstaigos įskaitą dėl alkoholizmo, narkomanijos ar sveikatos priežiūros įstaigos prižiūrimas dėl psichikos ligos ar sutrikimo;
2) teismo sprendimu pripažintas ribotai veiksniu tam tikroje srityje;
3) per pastaruosius 3 metus teismo sprendimu atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės už tyčinius smurtinius nusikaltimus pagal laidavimą ar dėl to, kad susitaikė su nukentėjusiu asmeniu;
4) per vienus metus nuo administracinio nurodymo įvykdymo dienos arba nuo dienos, kurią pasibaigė administracinės nuobaudos ar administracinio poveikio priemonės vykdymas, pakartotinai padaręs administracinį nusižengimą būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
5) turintis neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
6) kuriam Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymo nustatyta tvarka taikomi teismo įpareigojimai;
7) buvęs apsaugininku ar apsaugos darbuotoju, kurio pažymėjimo galiojimas buvo panaikintas už šio įstatymo ar kitų su asmens ir turto apsauga susijusių teisės aktų pažeidimus, jeigu nuo pažymėjimo galiojimo panaikinimo nėra praėję 3 metai;
8) apie kurį policija turi duomenų, kad jis ar jo veikla kelia grėsmę kitų asmenų ar savo gyvybei ar sveikatai, nuosavybei, viešajai tvarkai, visuomenės ar Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui.