ELEKTRONINĖS APSAUGOS PASLAUGOS TEIKIMO TAISYKLĖS

UAB ”JUNGTIS”
Nauja redakcija nuo 2021-05-03

1. Bendros nuostatos.

1.1 Šios UAB ”Jungtis“ (toliau - Vykdytojas) elektroninės apsaugos paslaugų teikimo taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato elektroninės apsaugos paslaugų teikimo Klientams sąlygas ir tvarką.

2. Sąvokos.

2.1 Signalizacijos sistema - tai tam tikrų tarpusavyje sujungtų prietaisų, komponentų ir elementų visuma, įrengta pagal atitinkamą konfigūraciją, fiksuojanti, registruojanti ir elektroninėmis ryšio priemonėmis pranešanti apie įsilaužimą ir (arba) bandymą įsilaužti, užpuolimą ar gaisrą.
2.2 Signalizacijos sistemos pranešimai – pranešimai, kuriuos elektroninėmis ryšio priemonėmis perduoda objekte sumontuota signalizacijos sistema.
2.3 Elektroninė ryšio priemonė (toliau - ryšio priemonė) - įrenginys, kuris telefono linija ir (arba) radijo banginiu ir (arba) GSM/GPRS ryšiu ir (arba) IP telefonija ar kitu ryšio kanalu perduoda signalizacijos sistemos suformuotus pranešimus.
2.4 Centralizuotas stebėjimo pultas (toliau – CS pultas) – prietaisų, programinės įrangos ir įrenginių visuma, priimanti, apdorojanti ir fiksuojanti signalizacijos sistemų pranešimus, atsiųstus elektroninėmis ryšio priemonėmis iš Kliento objektų.
2.5 Elektroninė apsauga – objekto apsauga, kai šiose Taisyklėse nustatyta tvarka vykdomas operatyvus reagavimas į elektroninėmis ryšio priemonėmis CS pulte gautus objekto signalizacijos sistemos pranešimus.
2.6 Signalizacijos sistemos suveikimo pranešimai – objekto signalizacijos sistemos pranešimai apie įsilaužimą ir (arba) bandymą įsilaužti, užpuolimą ar gaisrą, signalizacijos sistemos arba atskirų jos dalių pažeidimą (savisauga).
2.7 Vaizdo informacija - iki vienos minutės trukmės objekto vaizdo stebėjimo sistemos internetu į CS pultą siunčiamas vaizdas, užfiksuotas po vaizdo stebėjimo sistemos suformuoto pavojaus signalo ir/arba signalizacijos sistemos suveikimo.
2.8 Priverstinio išjungimo pranešimas - objekto signalizacijos sistemos pranešimas apie jos išjungimą, naudojant specialų – priverstinio išjungimo kodą. (Klientui rekomenduojama naudoti priverstinio išjungimo kodą, kai jis prievarta verčiamas išjungti signalizacijos sistemą).
2.9 Signalizacijos sistemos suveikimo paneigimo pranešimas - objekto signalizacijos sistemos pranešimas apie jos išjungimą, gautas po signalizacijos sistemos suveikimo pranešimo ir reiškiantis signalizacijos sistemos suveikimo paneigimą ir atšaukimą.
2.10 Įtampos dingimo pranešimas - objekto signalizacijos sistemos pranešimas apie įtampos dingimą elektros tinklo fazėje, prie kurios prijungta signalizacijos sistema.
2.11 Signalizacijos sistemos gedimo pranešimai – objekto signalizacijos sistemos pranešimai apie įvairius signalizacijos sistemos sutrikimus ir (arba) jos techninės būklės pasikeitimus, kuriems esant sistema ar jos dalis negali normaliai ir tinkamai veikti.
2.12 Greitojo reagavimo ekipažas (toliau - GR ekipažas) - apsaugininkas ir (arba) apsaugos darbuotojas(-jai), aprūpinti skiriamaisiais ženklais pažymėtu transportu ir specialiosiomis priemonėmis ir turintys teisę pagal LR įstatymus vykdyti asmens ir turto apsaugą sutartyje nustatyta tvarka.
2.13 Specialiosios priemonės – apsaugininko ar apsaugos darbuotojo naudojamos priemonės: antrankiai, D kategorijos guminės, plastikinės ar metalinės lazdos, dujiniai ginklai, civilinėje apyvartoje leidžiami šoko įtaisai, tarnybiniai šunys.
2.14 Patikėtinis (atsakingas asmuo)– asmuo, raštu nurodytas šios sutarties Individualių sąlygų priede arba Kliento nurodytas telefonu, taip pat asmuo kuris gali patekti į objektą ir valdo objekto signalizacijos sistemą, t.y. gali įjungti/išjungti objekto signalizacijos sistemą.
2.15 Slaptažodis – sutartinis žodis ar sakinys, skirtas asmenims nurodytiems sutarties individualių sąlygų priede identifikuoti, kai jie telefonu kreipiasi į CS pultą.
2.16 Objekto pažeidimai – objekto apžiūros metu pastebėti objekto būklės galimi pakitimai, turintys įtakos objekto saugumui: atidaryti, išdaužti ar praverti langai (langai, praverti mikroventiliacijai, nelaikomi objekto pažeidimais), išlaužtos, atrakintos durys, vartai ir kiti akivaizdūs gaisro, įsilaužimo ir/ar vagystės požymiai.

3. Elektroninės apsaugos paslaugų teikimo pradžios būtinosios sąlygos.

3.1 Elektroninės apsaugos paslaugų teikimui Klientas privalo: (I) įsirengti objekte signalizacijos sistemą (-as); (II) įsirengti ryšio priemonę, skirtą objekto signalizacijos sistemos pranešimų perdavimui į Vykdytojo CS pultą. Rekomenduojama dubliuoti signalizacijos sistemos pranešimų perdavimą į CS pultą keliomis skirtingomis ryšio priemonėmis; (III) sudaryti sąlygas Vykdytojo darbuotojams patekti į objektą signalizacijos sistemos prijungimui prie CS pulto, jei prijungimo darbus vykdo Vykdytojas. Vykdytojas, vykdydamas prijungimo darbus patikrina objekto signalizacijos sistemos suformuotų pranešimų siuntimą į CS pultą, bet nevertina ir netikrina signalizacijos sistemos ar atskirų jos prietaisų veikimo, nevertina objekto saugumo užtikrinimo lygio ir jutiklių kontroliuojamo lauko; (IV) pateikti Vykdytojui tikslią ir teisingą informaciją bei duomenis apie objektą ir jame sumontuotas signalizacijos sistemas, būtinus tinkamam Vykdytojo elektroninės apsaugos paslaugų teikimui; (V) raštu pateikti Vykdytojui patikėtinių sąrašą, nurodant jų vardus, pavardes, telefonus ir jų slaptažodžius.
3.2 Elektroninės apsaugos paslaugos pradedamos teikti nuo elektroninės apsaugos pradžios datos, nurodytos sutarties Individualiose sąlygose, jei Klientas įvykdė Taisyklių 3.1 punkte nurodytas sąlygas, būtinas elektroninės apsaugos paslaugų teikimui.

4. Šalių įsipareigojimai vykdant operatyvų reagavimą.

4.1 Vykdytojas įsipareigoja:
4.1.1 CS pulte gavus iš Kliento objekto signalizacijos (apsauginės, gaisrinės ar užpuolimo) sistemos suveikimo pranešimą, užtikrinti GR ekipažo atvykimą prie objekto nedelsiant arba ne vėliau kaip per sutarties Individualiose sąlygose nurodytą konkretų laiką ir (arba) per protingai tam reikalingą laiką, kai: (I) atvykimą prie objekto riboja uždarytos geležinkelio pervažos, pakeliami gatvių, įvažiavimų į teritorijas užtvarai; (II) CS pulte yra gaunamas neįprastai didelis signalizacijos suveikimų skaičius dėl gamtos stichijų, įskaitant, bet neapsiribojant perkūnija, audra, škvalu; (III) atvykimą prie objekto įtakojo sudėtingos eismo sąlygos dėl gamtos stichijų: gausaus snygio, pūgos, liūčių, audrų ir kt; (IV) atvykimą prie objekto įtakoja bloga kelių būklė, transporto priemonių spūstys dėl eismo įvykių, kelio remonto darbų ir kt. arba kitos aplinkybės, kurios tiesiogiai įtakoja reagavimą prie objekto, kurių iš anksto nebuvo galima protingai numatyti ir įvertinti. Atvykimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo pranešimo į CS pultą gavimo laiko.
4.1.2 CS pulte gavus objekto, iš kurio yra gautas signalizacijos sistemos suveikimo pranešimas, signalizacijos sistemos suveikimo paneigimo pranešimą arba Kliento ar jo patikėtinio, kurie identifikuojami pagal nurodytą slaptažodį (Individualių sąlygų priedas Nr. 1), pranešimą/prašymą telefonu nesiųsti, prie objekto GR ekipažo, nesiųsti, t.y. nevykdyti 4.1.1 punkte numatyto įsipareigojimo arba atšaukti GR ekipažą, vykstantį prie objekto, ir nevykdyti Kliento informavimo ir kitų įsipareigojimų, numatytų šių taisyklių 4.1.3, 4.1.4 punktuose.
4.1.3 Atvykus prie objekto, pagal aplinkybes ir galimybes, bet nepažeidžiant darbuotojų saugos ir sveikatos darbe reikalavimų, apžiūrėti objektą išoriškai. Jeigu saugiam apėjimui ar priėjimui prie pat objekto trukdo užtvarai, tvoros, statiniai, palaidas šuo ar kitos kliūtys, objektas yra apžiūrimas iš išorės pagal GR ekipažui prieinamą perimetrą.
4.1.3.1 Objekte radus asmenį(-is), nustatoma jo(-ų) asmens tapatybė ir, jei asmuo turi teisę būti objekte, objektas apžiūrimas iš vidaus kartu su asmeniu, išskyrus atvejus, kai asmuo atsisako detalios apžiūros.
4.1.3.2 Jei objekto apžiūros metu GR ekipažas objekte randa asmenis, kurie neįtraukti ir nenurodyti Kliento patikėtinių sąraše (Individualių sąlygų priedas Nr. 1.), nevaldo objekto signalizacijos sistemos, t.y. negali jos įjungti/išjungti ir nė vienas iš Kliento nurodytų patikėtinių nėra pasiekiamas telefonu, objekto signalizacijos sistema yra įjungta, yra kviečiama policija įvykio fiksavimui ir asmens tapatybės nustatymui.
4.1.3.3 Pastebėjus objekte akivaizdžius gaisro, įsilaužimo, vagystės požymius, visomis įstatymo leidžiamomis priemonėmis užtikrinti objekto ir jame esamo turto bei asmenų apsaugą, saugoti įvykio vietą iki atvyks Klientas ar jo patikėtinis ir nedelsiant informuoti ir iškviesti atitinkamą specializuotą tarnybą, išskyrus atvejus, kai Kliento informavimo metu Klientas ar jo patikėtinis nurodo neinformuoti ir nekviesti specializuotų tarnybų.
4.1.4 Apie gautą signalizacijos sistemos suveikimo pranešimą ir objekto apžiūros rezultatus telefonu, o neprisiskambinus ne vienam iš patikėtinių, SMS žinute informuoti vieną iš patikėtinių pagal Kliento pateiktą sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr. 1), išskyrus atvejus, kai objekte yra randamas patikėtinis. Informavimo faktą patvirtina telefoninių pokalbių įrašai arba SMS žinutė. Preziumuojama, kad Vykdytojas tinkamai įvykdė šį įsipareigojimą, jei gavęs signalizacijos sistemos suveikimo pranešimą, atvykęs prie objekto ir jį apžiūrėjęs, nedelsiant bandė telefonu susisiekti su visais Kliento nurodytais patikėtiniais (Individualių sąlygų priedas Nr. 1) ir (I) apie gautą signalizacijos sistemos suveikimą telefonu pranešė bet kuriam vienam iš Kliento nurodytų patikėtinių, kuriam pirmam prisiskambino arba (II) informavo SMS žinute pirmą patikėtinį, jei nė vienas iš Kliento nurodytų patikėtinių nebuvo pasiekiamas telefonu.
4.1.5 Jei objekto apžiūros metu GR ekipažas nepastebi akivaizdžių įsilaužimo, vagystės ar gaisro požymių, įskaitant ir atvejus, kai GR ekipažas negali pilnai apžiūrėti objekto dėl to, kad patekimą prie objekto, o tuo pačiu ir objekto ar jo dalies apžiūrą riboja kliūtys (tvoros, statiniai, palaidi šunys ir pan. ) ir nė vienas iš Kliento nurodytų patikėtinių nėra pasiekiamas telefonu ir neatsiliepia į išsiųstas trumpąsias žinutes (SMS) arba patikėtinis, kuriam telefonu pranešta apie gautą signalizacijos sistemos suveikimo pranešimą ir objekto apžiūros rezultatus, atsisako atvykti ir/arba nevyksta į objektą detaliai objekto apžiūrai arba nurodo palikti objektą, Vykdytojas atšaukia GR ekipažą ir GR ekipažas palieka objektą. Tokiu atveju Vykdytojas neneša atsakomybės Klientui už bet kokias dėl objekto palikimo atsiradusias neigiamas pasekmes.
4.1.6 Jei objekto apžiūros metu GR ekipažas nepastebi akivaizdžių įsilaužimo, vagystės ar gaisro požymių, įskaitant ir atvejus, kai GR ekipažas negali pilnai apžiūrėti objekto dėl to, kad patekimą prie objekto, o tuo pačiu ir objekto ar jo dalies apžiūrą riboja kliūtys (tvoros, statiniai, palaidi šunys ir pan. ), o Patikėtinis, kuriam telefonu pranešta apie gautą signalizacijos sistemos suveikimo pranešimą ir objekto apžiūros rezultatus, nurodo, kad iš karto vyksta į objektą detaliai objekto apžiūrai, Vykdytojas turi teisę palikti objektą, ir esant Patikėtinio pageidavimui, jam atvykus prie objekto, sugrįžti ir kartu detaliai apžiūrėti objektą.
4.1.7 Jei objekto apžiūros metu GR ekipažas pastebi objekte akivaizdžius gaisro, įsilaužimo, vagystės ar užpuolimo požymius ir nė vienas iš Kliento nurodytų patikėtinių nėra pasiekiamas telefonu ir neatsiliepia į išsiųstas SMS žinutes, Vykdytojas informuoja ir iškviečia atitinkamą specializuotą tarnybą ir organizuoja ir užtikrina tolimesnę (papildomą) objekto apsaugą už individualiose sąlygose nurodytą mokestį, iki Klientas ar jo patikėtinis atvyks prie objekto arba nurodys palikti objektą. Mokesčiu neapmokestinamos pirmos 30 min., skaičiuojant nuo GR ekipažo atvykimo prie objekto laiko.
4.1.8 Jei objekto apžiūros metu GR ekipažas nepastebi akivaizdžių įsilaužimo, vagystės ar gaisro požymių, bet yra fiksuojami objekto pažeidimai, kuriems esant yra prielaidos, kad galima patekti į objektą (palikti praviri langai (langai praverti mikroventiliacijai nelaikomi objekto pažeidimais), neužrakintos durys, vartai ir panašiai, ir nė vienas iš Kliento nurodytų patikėtinių nėra pasiekiamas telefonu ir neatsiliepia į išsiųstas trumpąsias žinutes (SMS), Vykdytojas turi teisę atšaukti GR ekipažą ir palikti objektą. Vykdytojas tokiu atveju neneša atsakomybės Klientui už bet kokias dėl objekto palikimo atsiradusias neigiamas pasekmes.
4.2 Klientas įsipareigoja:
4.2.1 Užtikrinti, kad pagal Vykdytojui pateiktą patikėtinių sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr.1 )telefonu bet kuriuo paros metu būtų pasiekiamas bent vienas iš sąraše nurodytų asmenų. Pasikeitus nurodytiems asmenims arba asmenų telefonams, nedelsiant raštu pateikti Vykdytojui atnaujintą ir patikslintą patikėtinių sąrašą. Preziumuojama, kad yra teisingas ir galiojantis naujausia data Vykdytojo gautas Kliento patikėtinių sąrašas, jei pačiame sąraše nenurodyta kitaip.
4.2.2 Tinkamai informuoti fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius ar kitus atstovus/patikėtinius), kuriuos Klientas pasitelkia sutarties vykdymui ir nurodo Vykdytojui pateikiamame patikėtinių sąraše, apie tai, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, slaptažodis ir kt. ) gali būti perduoti Vykdytojui ir gali būti jo tvarkomi šios sutarties ir (arba) bet kokio susitarimo dėl paslaugų teikimo vykdymui ir gauti jų sutikimus. Užtikrinti, kad asmenys, kurių asmens duomenis Klientas pateikė Vykdytojui, neprieštarauja tam ir jų asmens duomenų pateikimui šios sutarties vykdymo tikslu ir yra davę sutikimus iki duomenų Vykdytojui perdavimo momento.
4.2.3 Visą sutarties galiojimo laikotarpį bet kuriuo paros ar metų laiku užtikrinti privažiavimą be kliūčių prie objekto transporto priemonėmis (lengvuoju automobiliu) bei tinkamą priėjimą prie objekto pagal visą objekto perimetrą, kad GR ekipažas galėtų apžiūrėti objektą išoriškai.
4.2.4 Bet kuriuo paros metu užtikrinti patikėtinių, nurodytų šios sutarties Individualių sąlygų 1 priede, atvykimą į objektą pagal Vykdytojo pranešimą telefonu arba SMS žinute apie objekto signalizacijos sistemos suveikimą, detaliai objekto apžiūrai ne vėliau, kaip per 20 min. nuo pranešimo gavimo laiko.
4.2.5 Užtikrinti, kad į objektą po signalizacijos sistemos suveikimo atvykęs patikėtinis detaliai objekto apžiūrai galėtų patekti į objektą, t.y. galėtų jį atidaryti ir valdyti objekto signalizacijos sistemą.
4.2.6 Užtikrinti, kad į objektą po signalizacijos sistemos suveikimo atvykęs patikėtinis arba apžiūros metu objekte rastas asmuo (-ys) turėtų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir GR ekipažo darbuotojų reikalavimu jį pateiktų asmens tapatybei nustatyti.
4.2.7 Esant vagystės, įsilaužimo, užpuolimo požymiams arba užfiksavus objekte viešosios tvarkos pažeidimus, dalyvauti forminant įvykį ir užpildyti ir (arba) pasirašyti reikiamos formos dokumentus.
4.2.8 Už tolimesnę (papildomą) objekto apsaugą (ilgiau nei 30 minučių skaičiuojant nuo GR ekipažo atvykimo prie objekto laiko) mokėti pagal valandinį įkainį, nurodytą sutarties Individualiose sąlygose, jeigu po signalizacijos suveikimo Vykdytojas užtikrina objekto apsaugą, kai objekte yra akivaizdūs gaisro, įsilaužimo, vagystės požymiai arba yra fiksuojami objekto išoriniai pažeidimai, kuriems esant yra prielaidos, kad galima patekti į objektą (palikti praviri langai, neužrakintos durys, vartai ir panašiai, iki į objektą atvyks Klientas ar jo patikėtinis arba nurodys palikti objektą.

5. Šalių įsipareigojimai, kai vykdomas Kliento informavimas, nevykdant operatyvaus reagavimo GR ekipažais. Šios paslaugos teikimui yra privalomos šių taisyklių 3 punkte nurodytos sąlygos.

5.1 Vykdytojas įsipareigoja:
5.1.1 CS pulte gavus iš Kliento objekto signalizacijos (apsauginės, gaisrinės ar užpuolimo) sistemos suveikimo pranešimą, apie gautą signalizacijos sistemos suveikimo pranešimą telefonu informuoti vieną iš patikėtinių pagal Kliento pateiktą sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr. 1), o neprisiskambinus ne vienam iš patikėtinių apie gautą signalizacijos sistemos suveikimo pranešimą informuoti, išsiunčiant SMS žinutę pirmam patikėtiniui pagal Kliento pateiktą sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr. 1). Informavimo faktą patvirtina telefoninių pokalbių įrašai arba SMS žinutė. Preziumuojama, kad Vykdytojas tinkamai įvykdė šį įsipareigojimą, jei gavęs signalizacijos sistemos suveikimo pranešimą,  nedelsiant bandė telefonu susisiekti su visais Kliento nurodytais patikėtiniais (Individualių sąlygų priedas Nr. 1) ir (I) apie gautą signalizacijos sistemos suveikimą telefonu pranešė bet kuriam vienam iš Kliento nurodytų patikėtinių, kuriam pirmam prisiskambino arba (II) informavo SMS žinute pirmą patikėtinį  pagal Kliento pateiktą sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr. 1), jei nė vienas iš Kliento nurodytų patikėtinių nebuvo pasiekiamas telefonu.
5.1.2 CS pulte gavus objekto, iš kurio yra gautas signalizacijos sistemos suveikimo pranešimas, signalizacijos sistemos suveikimo paneigimo pranešimą arba Kliento ar jo patikėtinio, kurie identifikuojami pagal nurodytą slaptažodį (Individualių sąlygų priedas Nr. 1), pranešimą telefonu apie klaidingą objekto signalizacijos suveikimo pobūdį ir (arba) signalizacijos sistemos suveikimo paneigimą ir atšaukimą, nevykdyti Kliento informavimo 5.1.1 punkte numatyta tvarka.
5.2 Klientas įsipareigoja:
5.2.1 Užtikrinti, kad pagal Vykdytojui pateiktą patikėtinių sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr.1 ) telefonu bet kuriuo paros metu būtų pasiekiamas bent vienas iš sąraše nurodytų asmenų. Pasikeitus nurodytiems asmenims arba asmenų telefonams, nedelsiant raštu pateikti Vykdytojui atnaujintą ir patikslintą patikėtinių sąrašą. Preziumuojama, kad yra teisingas ir galiojantis naujausia data Vykdytojo gautas Kliento patikėtinių sąrašas, jei pačiame sąraše nenurodyta kitaip.
5.2.2 Tinkamai informuoti fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius ar kitus atstovus/patikėtinius), kuriuos Klientas pasitelkia sutarties vykdymui ir nurodo Vykdytojui pateikiamame patikėtinių sąraše, apie tai, kad jų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, slaptažodis ir kt. ) gali būti perduoti Vykdytojui ir gali būti jo tvarkomi šios sutarties ir (arba) bet kokio susitarimo dėl paslaugų teikimo vykdymui ir gauti jų sutikimus. Užtikrinti, kad asmenys, kurių asmens duomenis Klientas pateikė Vykdytojui, neprieštarauja tam ir jų asmens duomenų pateikimui šios sutarties vykdymo tikslu ir yra davę sutikimus iki duomenų Vykdytojui perdavimo momento.

6. Šalių įsipareigojimai, kai yra vykdoma objekto signalizacijos įjungimo /išjungimo kontrolė.

6.1 Už atskirą mokestį, nurodytą sutarties Individualiose sąlygose, vykdyti objekto signalizacijos sistemų įjungimo/išjungimo kontrolę, jei šalys dėl to susitarė, nurodydamos tai sutarties Individualiose sąlygose.
6.1.1 Vykdytojas, vykdydamas objekto signalizacijos sistemos įjungimo/išjungimo kontrolę, CS pulte gavęs objekto signalizacijos sistemos išjungimo pranešimą anksčiau, nei nurodyta Individualių sutarties sąlygų priede, arba nurodytu laiku negavęs objekto signalizacijos sistemos įjungimo pranešimo, apie tai telefonu arba SMS informuoja vieną iš patikėtinių pagal Kliento pateiktą sąrašą, išskyrus atvejus, nurodytus šios sutarties 6.1.2 punkte.
6.1.2 Klientas, užsakydamas objekto signalizacijos sistemos įjungimo/išjungimo kontrolės paslaugą, privalo nurodyti objekto signalizacijos įjungimo/išjungimo laiką ir užtikrinti, kad Patikėtinis, išjungdamas objekto signalizacijos sistemą anksčiau, nei nurodytas signalizacijos sistemos išjungimo laikas arba vėluodamas įjungti signalizacijos sistemą, nei nurodytu signalizacijos įjungimo laiku, apie tai telefonu informuotų Vykdytojo CS pultą. Asmuo, telefonu informuojantis apie nesavalaikį signalizacijos sistemos įjungimą/išjungimą, turi būti nurodytas patikėtinių sąraše ir savo prisistatymą patvirtinti slaptažodžiu.

7. Šalių įsipareigojimai, kai objekto elektroninė apsauga  vykdoma pagal objekto vaizdo informaciją.

7.1 CS pulte gavus iš Kliento objekto vaizdo stebėjimo  sistemos ar signalizacijos sistemos suveikimo pranešimą ir vaizdo informaciją, ir pagal vaizdo informaciją objekte užfiksavus asmenis, Vykdytojas įsipareigoja nedelsiant užtikrinti operatyvų reagavimą šių taisyklių 4 punkte nustatyta tvarka, kiek ši tvarka neprieštarauja 7 punkto nuostatoms. Operatyvus reagavimas GR ekipažais vykdomas ir atvykimo laikas pradedamas skaičiuoti po asmenų pagal gautą vaizdo informaciją fiksavimo momento.
7.2 Jeigu dėl gamtinių sąlygų (rūkas, sniegas, pūga, lietus, didelis vėjas, audra ir kt. ) ar kitų pašalinių veiksnių (nešvarumai, vabzdžiai, voragyviai ir kt.), CS pulte gauta objekto vaizdo informacija yra neaiški, neryški ir/arba neįžiūrima, arba iš objekto yra gaunamas neįprastai didelis skaičius vaizdo stebėjimo ir signalizacijos sistemos suveikimo pranešimų (nenutrūkstamai ilgiau kaip 30 min. arba su intervalais gaunama daugiau kaip 30 suveikimo pranešimų), Vykdytojas vertina tai kaip vaizdo stebėjimo ir/arba signalizacijos sistemų gedimą bei netinkamą veikimą ir nevykdo operatyvaus reagavimo sutartyje numatyta tvarka pagal vaizdo stebėjimo sistemos ir signalizacijos suveikimo pranešimus, neanalizuoja ir nevertina į pultą siunčiamos vaizdo informacijos, iki šių aplinkybių pasibaigimo momento ir neneša atsakomybės Klientui už bet kokias dėl šių aplinkybių atsiradusias neigiamas pasekme. Apie tai telefonu informuoja vieną iš patikėtinių pagal Kliento pateiktą sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr. 1), o neprisiskambinus ne vienam iš patikėtinių apie tai informuojama, išsiunčiant SMS žinutę pirmam patikėtiniui pagal Kliento pateiktą sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr. 1).
7.3 Jeigu po objekto signalizacijos suveikimo pranešimo gavimo CS pulte dėl internetinio ryšio sutrikimų ir /ar dėl kitų nuo Vykdytojo nepriklausančių aplinkybių ir /ar priežasčių CS pulte yra negaunama vaizdo informacija, Vykdytojas vertina tai kaip įrangos gedimą ir netinkamą veikimą ir nevykdo operatyvaus reagavimo numatyta tvarka ir apie tai telefonu informuojamas  vienas iš patikėtinių pagal Kliento pateiktą sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr. 1), o neprisiskambinus ne vienam iš patikėtinių apie tai informuojama, išsiunčiant SMS žinutę pirmam patikėtiniui pagal Kliento pateiktą sąrašą (Individualių sąlygų priedas Nr. 1).
7.4 Klientas įsipareigoja:
7.4.1 vaizdo informacijos siuntimui iš objketo į CS pultą užtikrinti internetinį ryšį su neribotu duomenų kiekiu bei yra atsakingas už tinkamą ir nepertraukiamą jo veikimą ir/ ar vaizdo informacijos perdavimą į CS pultą.
7.4.2 bet kuriuo paros metu sudaryti sąlygas GR ekipažui su automobiliu netrukdomai patekti į objekto teritoriją. Nesudarius galimybių, operatyvus reagavimas vykdomas iki pagrindinio įvažiavimo į objekto teritoriją.
7.4.3 užtikrinti objekto vaizdo stebėjimo sistemos kamerų matymo lauko apšvietimą tamsiu paros metu.
7.4.4 užtikrinti, kad po objekto vaizdo stebėjimo ir signalizacijos įjungimo iki jos išjungimo objekto teritorijoje nebus transporto ir /arba asmenų judėjimo, taip pat kitų pašalinių veiksnių (nepritvirtinti, plevėsuojantys daiktai, augalai, gyvūnai ir pan.), kurie gali įtakoti vaizdo stebėjimo sistemos ir signalizacijos sistemos veikimą.
7.4.5 imtis priemonių pašalinti klaidingų vaizdo stebėjimo sistemos ir/arba signalizacijos sistemos suveikimų priežastis, jei vaizdo stebėjimo ir/arba signalizacijos sistema suveikinėja laba dažnai, t. y. daugiau kaip 10 kartų per mėnesį. Jei Klientas nevykdo šio įsipareigojimo Vykdytojas sutartyje numatyta tvarka gali nutraukti arba sustabdyti šio paslaugos teikimą.
7.5 Kliento nepasiekiamumas telefonu arba neatvykimas į objektą po informacijos gavimo, kai prie objekto arba prie įvažiavimo į objekto teritoriją yra atvykęs GR ekipažas pagal vaizdo stebėjimo sistemos ir signalizacijos suveikimo pranešimą yra esminis sutarties pažeidimas. Klientui atsisakius atvykti į objektą arba jei Klientas arba jo patikėtinis yra nepasiekiamas telefonu, reagavimo ekipažas palieka objektą. Tokiu atveju Vykdytojas neneša atsakomybės Klientui už bet kokias dėl objekto palikimo atsiradusias neigiamas pasekmes.
7.6 Klientas yra atsakingas už teisėtą ir atsakingą vaizdo kamerų naudojimą. Už asmens privatumo ir asmens duomenų apsaugos reikalavimų pažeidimus ir/arba dėl šių pažeidimų kilusią žalą atsako Klientas.

8. Kitos šalių pareigos ir teisės.

8.1 Vykdytojas įsipareigoja:
8.1.1 CS pulte gavus objekto signalizacijos sistemos gedimo pranešimą, apie tai telefonu arba trumpąja žinute (toliau SMS žinutė) informuoti vieną patikėtinį pagal Kliento pateiktą sąrašą.
8.1.2 Jei šalys susitarė dėl įtampos dingimo kontrolės vykdymo, nurodydamos tai sutarties Individualiose sąlygose, už atskirą mokestį, nurodytą sutarties Individualiose sąlygose, SMS žinute informuoti vieną patikėtinį pagal Kliento pateiktą sąrašą apie įtampos elektros tinklo fazėje, prie kurios prijungta objekto signalizacijos sistema, dingimą, jei po įtampos dingimo pranešimo ilgiau kaip per vieną valandą negaunamas įtampos atsistatymo pranešimas.
8.1.3 Užtikrinti, kad visi į CS pultą gauti objekto signalizacijos sistemos pranešimai būtų fiksuojami ir saugomi tris mėnesius nuo jų gavimo.
8.1.4 Klientui raštu pageidaujant, už atskirą mokestį, nurodytą sutarties Individualiose sąlygose, pateikti signalizacijos sistemos pranešimų, gautų į CS pultą, ataskaitą už praėjusį laikotarpį, bet ne ankstesnį kaip 3 mėn.
8.1.5 Per 5 (penkias) darbo dienas po šios sutarties pasibaigimo, už atskirą mokestį, nurodytą sutarties Individualiose sąlygose, Klientui sudarius sąlygas patekti prie objekto signalizacijos sistemos, perprogramuoti Kliento signalizacijos sistemą, kad ji nesiųstų jokių pranešimų į CS pultą.
8.1.6 Vykdytojas turi teisę vienašališkai be Kliento sutikimo pašalinti Kliento nurodytą asmenį iš Kliento patikėtinių sąrašo jei to telefonu reikalauja į patikėtinių sąrašą įtrauktas asmuo apie tai SMS žinute arba el. paštu informuodamas Klientą.
8.2 Klientas įsipareigoja:
8.2.1 Užtikrinti, kad objekto signalizacijos sistemą, laikantis signalizacijos sistemos ar atskirų jos prietaisų gamintojų reikalavimų, eksploatuotų tik apmokyti asmenys.
8.2.2 Prieš įjungiant objekte signalizacijos sistemą, kruopščiai patikrinti, ar gerai uždaryti langai, orlaidės, uždarytos vidinės durys, uždarytos ir užrakintos išorinės durys, vartai, ir tvarkingos techninės apsaugos priemonės. Užtikrinti, kad signalizuotose patalpose neliktų žmonių ar gyvūnų, būtų išjungti šildymo, ventiliacijos, kondicionavimo ir kiti prietaisai, galintys sukelti melagingus signalizacijos sistemos suveikimus.
8.2.3 Neuždengti signalizacijos sistemos prietaisų (jutiklių), neužstatyti ar kitaip neapriboti signalizacijos sistemos prietaisų (jutiklių) kontrolės lauko.
8.2.4 Periodiškai, kaip numatyta signalizacijos sistemos ir atskirų jos prietaisų vartojimo instrukcijose, atlikti objekto signalizacijos sistemos patikrinimą ir testavimą.
8.2.5 Užtikrinti, kad pinigai, dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangakmeniai, kolekciniai, meno ir antikvariniai daiktai ir dirbiniai, vertybiniai popieriai būtų patalpinti saugoti į seifus ar tam įrengtas saugyklas. Daiktai, kurių laikymo ir (arba) saugojimo tvarką nustato teisės aktai ( psichotropinės medžiagos, ginklai , šaudmenys ir pan.), turi būti laikomi ir saugomi laikantis teisės aktų reikalavimų.
8.2.6 Sugedus objekto signalizacijos sistemai, nedelsiant organizuoti gedimo pašalinimą ir užtikrinti signalizacijos sistemos sutvarkymą ir tinkamą veikimą.
8.2.6.1 Nedelsiant informuoti Vykdytoją apie elektroninių ryšio priemonių, prie kurių yra prijungta signalizacijos sistema, išjungimą ar Klientui žinomus sutrikimus, nepriklausomai nuo to, kam ji priklauso, ir užtikrinti jų atstatymą arba objekto signalizacijos sistemos pranešimų perdavimą į Vykdytojo CS pultą kitomis ryšio priemonėmis, arba stabdyti paslaugos teikimą. Klientas yra atsakingas už objekto signalizacijos sistemos ir ryšio priemonių, skirtų objekto signalizacijos sistemos pranešimų perdavimui į Vykdytojo CS pultą, tinkamą veikimą. Vykdytojas neatsako už Kliento telefono linijos būklę bei negautus signalizacijos sistemos pranešimus dėl telefono linijos gedimo ar atjungimo, dėl GSM/GPRS ryšio ar kito signalizacijos sistemos pranešimų perdavimui naudojamo ryšio sutrikimų.
8.2.7 Laiku apmokėti elektroninių ryšio priemonių, kurios naudojamos objekto signalizacijos sistemos pranešimų perdavimui į Vykdytojo CS pultą, naudojimo išlaidas pagal šių paslaugų tiekėjo įkainius. Elektroninių ryšio priemonių, kurios yra skirtos tik objekto signalizacijos sistemos pranešimų perdavimui į Vykdytojo CS pultą, nenaudoti jokiais kitais tikslais, išskyrus atvejus, kai tai yra suderinta su Vykdytoju.
8.2.8 Ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) dienas raštu informuoti Vykdytoją apie planuojamus pasikeitimus, turinčius įtakos Vykdytojo paslaugų pagal šią sutartį vykdymui (objekto adreso, paskirties, ploto, patalpų išdėstymo, privažiavimo ir patekimo prie objekto, objekto signalizacijos sistemos papildymus ir pakeitimus ir kt.), o atlikus šiuos pakeitimus, apie tai raštu informuoti Vykdytoją. Elektroninės apsaugos paslaugos yra teikiamos pagal paslaugos teikimo momentu Vykdytojo turimą informaciją ir duomenis, susijusius su objektu.
8.2.9 Neviešinti pašaliniams asmenims informacijos apie objekto signalizacijos sistemą, objektui suteikto numerio, signalizacijos įjungimo/išjungimo kodo ir slaptažodžių, o kilus įtarimui, kad jie tapo žinomi kitiems asmenims, juos nedelsiant pakeisti.
8.2.10 Pastebėjus objekte įsilaužimo, vagystės požymius arba kitokius pažeidimus, nedelsiant informuoti Vykdytoją ir iki jo atstovų atvykimo išsaugoti nepakeistą įvykio vietą.
8.2.11 Ne vėliau kaip per 5 dienas po sutarties dėl objekto elektoninės apsaugos pabaigos, sudaryti sąlygas Vykdytojui perprogramuoti objekto signalizacijos sistemą taip, kad ji nesiųstų jokių pranešimų į CS pultą, ir už tai sumokėti Individualiose sąlygose nurodytą mokestį.
8.2.12 Visi Kliento vienašaliai pranešimai nurodyti šiose taisyklėse, turi būti pateikiami Vykdytojui raštu ir pasirašyti Kliento ar jo įgalioto asmens ir įsigalioja jų gavimo dieną, jei pasirašytas pranešimas yra gaunamas elektroniniu paštu ir (arba) paštu darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val.. Kitu laiku gauti pranešimai įsigalioja sekančią darbo dieną po jų gavimo.

9. Šios taisyklės gali būti keičiamos sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka.